Peter Harry Mulder

Al een jaar of tien: steeds weer een stapje om een duurzaam bedrijf te krijgen terwijl de bedrijfseconomische resultaten goed blijven of zelfs beter worden. Een gezonde bodem met weerbare gewassen in een omgeving waarin de akkernatuur kan floreren; dat is het doel van Peter Harry. Uiteindelijk bleken die stappen op te tellen tot wat nu natuurinclusieve landbouw heet.

Hij stelt dat als akkervogels op je bedrijf willen zijn, het met insecten en flora wel goed zit. En ook met het bodemleven. Dat bodemleven zorgt voor een goede bodemstructuur en beschikbaarheid van voedingstoffen. En zo krijg je weerbaarder gewassen. Dan heb je minder gewasbeschermende middelen nodig en daar leven flora en fauna weer van op. Het hangt allemaal met elkaar samen.

Afstemming met gemeente, waterschap, Gasunie, Tennet enzovoort over bermbeheer, sloottaluds, ruigte in de winter, ruimte voor struiken leidt tot een gezonde insectenpopulatie voor natuurlijke plaagbeheersing. Meedoen aan ANLB-akkerranden, toepassen van groenbemestermengsels, NKG, ruige stalmest; het draagt allemaal bij. Hij voegt gedurende een aantal jaar mycorrhiza en bacteriepreparaten toe om het bodemleven een impuls te geven. Hij let goed op welke gewasbeschermingsmiddelen negatief zijn voor bodemleven en past daarop zijn werkwijzes aan. Hij begon najaar 2018 op 20 hectare met strokenteelt – 27 meter breed.

Maatregelen:

  • Gebiedsgerichte aanpak (struiken, bermbeheer enz) voor natuurlijke plaagbestrijding
  • NKG en lage bodembelasting
  • Groenbemestermengsels
  • Ruige stalmest
  • Mycorrhiza en bacteriën
  • Mengteelt twee rassen graan
  • Strokenteelt (27m)

Over de boerderij

Contactpersoon

Peter Harry Mulder

Soort bedrijf

Akkerbouw

Plaats

Muntendam

Regio

Groningen

Grond

70 ha, zand, klei/veen, overgangsgrond | Zetmeelaardappels, granen, suikerbieten