Inspiratiethema's

Inhoudelijke informatie over de landbouwkundige maatregelen, vernieuwingen en systeemwijzigingen.

Ook dit deel van de website moet nog groeien. De site zelf biedt beknopte informatie en verwijst naar achtergrondinformatie via links. Aanvullingen zijn welkom!

Sector
Regio

Strokenteelt

Percelen opdelen in smalle of brede stroken en daarop je gewassen telen. Maakt dat niet een puzzel van je bouwplan? Welke problemen kom je tegen?

Hetnieuweboeren

Kortweg: Natuurinclusieve landbouw is landbouw die gebruik maakt van de natuurlijke, biologische processen. Van controlemodel naar adaptatiemodel.

Plaagbestrijding

Een divers onderwerp met o.a. natuurlijke plaagbestrijding van luizen, maar ook de inzet van selectieve middelen of middelen die beter zijn voor het bodemleven.

Kringlooplandbouw

Wat versta je eronder? Op welke schaal? Een verkenning van het onderwerp die wellicht inspiratie oplevert en die naar andere thema’s leidt.

Bemesting

Hot item! Hangt nauw samen met kringloop en bodemthema’s.

Bodem

De bodem is de basis, zowel van een boerenbedrijf als voor biodiversiteit en natuur. Voor ons als boeren zijn bodemleven, bodemstructuur en beschikbaarheid van voedingsstoffen van levensbelang.

Agroforestry

Agroforestry zijn landbouwsystemen waarbij bomen een rol spelen in combinatie met andere gewassen of vee. Een terrein waarbinnen de ontwikkelingen snel gaan.

Diergezondheid

Bij diergezondheid vind je een overzicht van interessante en relevante links
over diergezondheid en kruiden.

Vragen? Ideeën? Suggesties?

Heb je vragen of opmerkingen over een specifiek thema? Of wil je juist wat weten van een ander onderwerp?